Nhu cầu sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm rất cao

Số lượng doanh nghiệp triển khai dịch vụ phụ trợ bảo hiểm ngày càng tăng và quy định về dịch vụ này đang được sửa đổi, bổ sung.

Thêm nhiều doanh nghiệp triển khai dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Một số công ty bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm đã bổ sung ngành nghề “phụ trợ bảo hiểm” vào trong giấy phép thành lập và hoạt động như Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Nam Á.

Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp được thành lập để thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm như Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ bảo hiểm Việt Nam, Công ty cổ phần Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm Việt Nam, Công ty cổ phần Dịch vụ tư vấn pháp lý bảo hiểm Tila, Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm INFAIR.

Ngoài ra, có đại lý tổ chức xây dựng mô hình hỗ trợ giải quyết bồi thường với tên gọi Trung tâm hỗ trợ bồi thường như Công ty cổ phần TC Advisors.

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi năm 2010 chưa có quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, nhưng thực tế cho thấy, thị trường bảo hiểm ngày càng phát triển nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ phụ trợ gia tăng và thị trường dần xuất hiện các tổ chức đáp ứng nhu cầu đó của thị trường.

Chính vì vậy, lần sửa đổi năm 2019, Luật đã bổ sung các quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Cụ thể, Luật 42/2019/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định: “Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là hoạt động do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện, bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm”.

Sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị làm rõ các hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có là một phần của hoạt động kinh doanh bảo hiểm hay không, Ban soạn thảo đã tiếp thu và bổ sung dịch vụ này vào khái niệm hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Khoản 1, Điều 4: “Hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm một hoặc một số hoạt động sau: kinh doanh bảo hiểm gốc, kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm”.

Về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, dự thảo giải thích, đây là hoạt động cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm tư vấn, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán, giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) cho rằng, khái niệm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại dự thảo chưa bao hàm đầy đủ nội dung của hoạt động phụ trợ bảo hiểm, nên BIC đề nghị giữ nguyên khái niệm hiện hành quy định tại Điều 1, Luật 42/2019/QH14.

Bên cạnh đó, MIC, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Công ty cổ phần Dịch vụ tư vấn bảo hiểm Việt Nam đề nghị bỏ cụm từ “cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm”, vì dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không phải chỉ cung cấp riêng cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Ban soạn thảo là Bộ Tài chính sau đó tiếp thu, sửa tại Khoản 23, Điều 4 theo hướng kế thừa quy định hiện hành về giải thích từ ngữ “dịch vụ phụ trợ bảo hiểm” tại Luật 42/2019/QH14.

Thực tế cho thấy, nhu cầu sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là rất cao và không chỉ giới hạn từ doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, mà phần lớn xuất phát từ nhu cầu của khách hàng là bên được bảo hiểm/bên mua bảo hiểm. Do đó, đa số ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Sửa đổi, bổ sung quy định về tư vấn

Đối với hoạt động tư vấn bảo hiểm, dự thảo định nghĩa, tư vấn là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất.

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ cho rằng, định nghĩa này có thể gây nhầm lẫn với hoạt động tư vấn bảo hiểm của đại lý bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm (đều có nội dung giới thiệu, tư vấn về sản phẩm bảo hiểm). Theo đó, định nghĩa về hoạt động tư vấn cần phân biệt, tách bạch với hoạt động tư vấn bảo hiểm của đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm (về mục đích, đối tượng cung cấp dịch vụ của từng hoạt động).

BIC đề nghị quy định rõ là “tư vấn bảo hiểm” để phân biệt với hoạt động tư vấn khác. Tuy nhiên, dự thảo luật có quy định về dịch vụ thuê ngoài, nội dung tư vấn được đề cập trong khái niệm đã nêu rõ các nội dung thuộc phạm vi của bảo hiểm, nên Ban soạn thảo sử dụng từ “tư vấn” thay vì “tư vấn bảo hiểm” tại mục giải thích từ ngữ.

Dự thảo bổ sung cụm từ “trên cơ sở thu phí của doanh nghiệp bảo hiểm” vào cuối phần giải thích từ “tư vấn” nhằm phân biệt rõ với các loại tư vấn khác như đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Theo đó, tư vấn bảo hiểm là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất trên cơ sở thu phí của bên sử dụng dịch vụ.

Hiện tại, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2019 quy định: “Tư vấn bảo hiểm là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất”.

Điểm đáng chú ý liên quan đến hoạt động tư vấn trong dự thảo Luật là đối tượng được sử dụng dịch vụ tư vấn chỉ có doanh nghiệp bảo hiểm, các chủ thể khác tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm không được sử dụng hoạt động tư vấn.

Quy định trên có thể chưa phù hợp, vì trên thực tế, hoạt động tư vấn bảo hiểm hiện nay phục vụ cả người tham gia bảo hiểm. Trong khi đó, hoạt động đánh giá rủi ro gần như không có nhu cầu, các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động tiến hành công việc này. Hoạt động giám định bồi thường bảo hiểm đã bắt đầu có doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị trường và trong tương lai dự kiến có thể cung cấp dịch vụ chéo giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với nhau. Còn đối với hoạt động hỗ trợ giải quyết bồi thường, một số doanh nghiệp đã tiến hành giải quyết những vụ tranh chấp giá trị nhỏ như nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ (dưới 20 triệu đồng).

Nếu dịch vụ tư vấn bảo hiểm chỉ dành riêng cho doanh nghiệp bảo hiểm như dự thảo Luật quy định được thông qua, đối tượng sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm sẽ hạn chế hơn.

Hiện nay, có nhiều người đang thi để lấy chứng chỉ tư vấn bảo hiểm nhằm thực hiện hoạt động tư vấn cho khách hàng. Nếu tư vấn bảo hiểm chỉ tư vấn cho doanh nghiệp bảo hiểm thì sắp tới có thể sẽ không có ai thi và không ai làm tư vấn. Bởi lẽ, trên thực tế, các doanh nghiệp bảo hiểm không cần dịch vụ này, vì họ đã có phòng, ban xây dựng sản phẩm riêng.

Tác giả: Đỗ Hồng Sơn - Giám đốc Vics-corp

Link bài viết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nhu-cau-su-dung-dich-vu-phu-tro-bao-hiem-rat-cao-post287013.html

 

 

 

Bài viết liên quan
Gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm nhân thọ: Thêm nhiều bạn đọc phản ánh bị nhân viên ngân hàng lừa

Gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm nhân thọ: Thêm nhiều bạn đọc phản ánh bị nhân viên ngân hàng lừa

PNO - Sau khi Báo Phụ nữ TPHCM đăng bài Đến ngân hàng gửi tiền, bỗng dưng mắc nợ bảo hiểm (số ra ngày 19/9/2022), hàng chục bạn đọc đã liên hệ với báo, cho biết họ đã bị lừa mua bảo hiểm nhân thọ sau khi nghe nhân viên ngân hàng...

Xe nằm xưởng bị ngập nước do mưa lớn, bảo hiểm có phải bồi thường?

Xe nằm xưởng bị ngập nước do mưa lớn, bảo hiểm có phải bồi thường?

Chiếc xe nằm xưởng Kia Liên Chiểu (Đà Nẵng) bị ngập trong trận mưa lịch sử ở Đà Nẵng hôm 14/10/2022, bị bảo hiểm VNI Đà Nẵng từ chối bồi thường. Gửi câu hỏi đến Báo Giao thông ngày 15/11/2022, anh Nguyễn Hùng (trú tại Cẩm...

Chưa hết băn khoăn có nên bỏ bảo hiểm bắt buộc xe máy

Chưa hết băn khoăn có nên bỏ bảo hiểm bắt buộc xe máy

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi đã chính thức thông qua từ tháng 6/2022, nhưng quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy vẫn gây tranh cãi. Bộ Tài chính: “Các nước vẫn đang bắt buộc mua” Ngày 23/9/2022 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải công khai thêm nhiều thông tin

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải công khai thêm nhiều thông tin "nóng"

Cơ quan quản lý đang xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm 2023, còn các công ty bảo hiểm phải ráo riết kiện toàn hệ thống để phù hợp với quy định mới về việc công bố...

Cần ghi rõ hợp đồng bảo hiểm không phải là hợp đồng gửi tiền

Cần ghi rõ hợp đồng bảo hiểm không phải là hợp đồng gửi tiền

Đó là lưu ý của luật sư Lưu Vũ Anh, Giám đốc Văn phòng luật sư Tinh Hoa Việt nhằm tránh hiểu lầm giữa “gửi tiết kiệm” và “bảo hiểm đầu tư”. Thời gian gần đây, khi mà tình trạng “phím”, “ép” mua bảo hiểm còn chưa lắng...

Công ty bảo hiểm và văn hóa

Công ty bảo hiểm và văn hóa "chia tay” đại lý

Việc đại lý (cá nhân) đến rồi đi diễn ra liên tục ở các doanh nghiệp bảo hiểm, nhưng không phải cuộc “chia tay” nào cũng diễn ra êm ả và nếu không khéo có thể ảnh hưởng đến thương hiệu của nhà bảo hiểm. Những cuộc chia tay...

Lợi dụng

Lợi dụng "số 0 tuyệt đối" nồng độ cồn, Bảo hiểm BSH chối bỏ trách nhiệm?

Công an và bệnh viện đã lập biên bản xác nhận người lái xe có “chỉ số bình thường” về nồng độ cồn, nhưng bảo hiểm vẫn từ chối bồi thường. Gửi đơn đến Báo Giao thông, ông Tạ Văn Phong - chủ xe Mitsubishi Xpander BKS 30G-873.47...

Bảo hiểm liên quan tới Covid vẫn nóng

Bảo hiểm liên quan tới Covid vẫn nóng

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm bị khách hàng phản ánh trì hoãn, thậm chí từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm liên quan tới dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh chi phí bồi thường tăng mạnh. Từ trường hợp PTI Tuần qua, Báo Đầu tư Chứng...

Gian nan tìm tung tích tư vấn viên

Gian nan tìm tung tích tư vấn viên

Những phàn nàn về việc chưa được tư vấn kỹ khi mua bảo hiểm vẫn thường diễn ra, nhưng trường hợp khách hàng phải đi tìm tung tích người tư vấn cho mình dẫn đến kêu cứu, khiếu nại là chuyện “xưa nay hiếm”. Lại thêm khiếu...